คณะพระธรรมวิทยากร

0007_resize ตำแหน่ง               หัวหน้าพระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา   พระอาจารย์ฉัตรชัย กตปุญฺโญ
วฺุฒิการศึกษา          นธ.เอก ศน.บ.(พุทธศาสตร์)
ที่อยู่                   วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์         089-9997249
อีเมล                  [email protected]
เว็บไซต์               http://dhammabergbanjai.com/
สถานที่ทำงาน        วัดพระสิงค์วรมหาวิหาร / มจร.วิทยาเขต เชียงใหม่
ประสบการทำงาน

– เป็นพระธรรมวิทยากร มจร.วิทยาเขต เชียงใหม่
– เป็นพระธรรมวิทยากร ผ่านการอบรม จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
– เป็นครูใหญ่ สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำวัดดอนแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
– เป็นครูสอนศีลธรรม พระจำสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ จ.เชียงใหม่
– พระธรรมวิทยากรกลุ่มธรรมะเบิกบานใจ
– เป็นครูใหญ่ สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
0006 resize ตำแหน่ง        พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    พระอาจารย์ทองหล่อ  ปานทอง (อริยวํโส)
วุฒิการศึกษา           นธ.เอก ศน.บ.สังคมวิทยา
ที่อยู่                    วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร               080-6791696
อีเมล                    [email protected]
เว็บไซต์                 –
สถานที่ทำงาน         ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ สาขา สังคมวืทยาและมนุษวิทยา
ปัจจุบันกำลังศึกษา    ป.โท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา พระพุทธศาสนา
ประสบการทำงาน
– เป็นพระธรรมวิทยากร มจร.เชียงใหม่- เป็นพระวิทยากรประจำวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

– เป็นครสอนใน ศพ.อ. วัดพระสิงห์

 

somyot ตำแหน่ง        พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    พระสมยศ ติสฺสวํโส
วุฒิการศึกษา           นธ.เอก
ที่อยู่                    วัดพันแหวน
เบอร์โทร               087-0776789
อีเมล                   [email protected]
เว็บไซต์                –
สถานที่ทำงาน

ประสบการทำงาน 
– เป็นพระวิทยากร ประจำ มจร.เชียงใหม
– เป็นพระวิทยากร ของ ชมรมทำดีดอทเน็ต ฯลฯ 
tong ตำแหน่ง        พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    พระอธิการทองพูน   สุทฺธจิตฺโต (โจติ )
วุฒิการศึกษา           น.ธ เอก   ศน.บ สาขา พุทธศาสตร์
ที่อยู่                    วัดแม่สาหลวง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร               086-9226049
อีเมล                   Tongpoon1122 @hotmail.com
เว็บไซต์                –
สถานที่ทำงาน        วัดแม่สา(หลวง) ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
ประสบการทำงาน
– ครูพระสอนศีลธรรม ร.ร บ้านป่าติ้ว
– พระวิทยากรประจำตำบลแม่สา
– พระวิทยากรธรรมะเบิกบานใจ 
parin ตำแหน่ง                พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    พระอาจารย์ปริญญา ฐิตธมฺโม
วุฒิการศึกษา           นธ.เอก
ที่อยู่                    วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร               086-1808358
อีเมล                   [email protected]
เว็บไซต์

สถานที่ทำงาน

ประสบการทำงาน
– เป็นพระวิทยากร ประจำ มจร.เชียงใหม
– เป็นพระธรรมวิทยากร ชมรมธรรมะเบิกบานใจ- เป็นพระครูสอนศีลธรรม ประจำโรงเรียน ฯลฯ

 

07 ตำแหน่ง               พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    พระอุทัย  อริยวํโส
วุฒิการศึกษา           –
ที่อยู่                    วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร               ๐๘๓ ๒๐๐ ๖๓๘๑
อีเมล                   [email protected]
เว็บไซต์                –
สถานที่ทำงาน          –
ประสบการทำงาน
– เป็นวิทยากรบรรยายอบรม ธรรมะเบิกบานใจ
– พระสอนศีลธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
– จัดรายการวิทยุFm.
– จัดทำและเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของหนังสือธรรมะและซีดีเป็นธรรม เช่น หลวงพ่อพุทธทาส ,หลวงปู่ชา, ท่าน ว. วชิรเมธีฯลฯ 
about11 ตำแหน่ง            พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล        พระอาจารย์พม. ดอกอ้อ   (ธีรเมธี)
วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
ที่อยู่                 วัดศรีบุญเรือง เขตบางกระบิ กทม.
เบอร์โทร            089-0515707
อีเมล               [email protected]
เว็บไซต์             –
สถานที่ทำงาน      วัดศรีบุญเรือง เขตบางกระบิ กทม.
ประสบการทำงาน

– พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม- ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน สังกัด กทม.
– พระธรรมวิยากร ธรรมะเบิกบานใจ

 

jaru ตำแหน่ง                พระธรรมวิทยากร
ชื่อ-นามสกุล/ฉายา    สามเณรจารุวัฒน์ น้อยเวียง
วุฒิการศึกษา           นธ.เอก
ที่อยู่                    วัดดอนชัย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร               084-8034566
อีเมล                   –
เว็บไซต์                –
สถานที่ทำงาน         –
ประสบการทำงาน
– เป็นพระวิทยากร ประจำ มจร.เชียงใหม
– หัวหน้าพระธรรมวิทยากร ธรรมะเฟรนลี่
– เป็นวิทยากรบรรยายอบรม ธรรมะเบิกบานใจ ฯลฯ 
about091 ตำแหน่ง            ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล        บุญเยี่ยม  ขัดผาบ
ที่อยู่                 196  ม.10  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงงใหม่
เบอร์โทร            085-7177266
อีเมล                [email protected]
เว็บไซต์             www.ibunyiam.com , www.rootcyber.com
สถานที่ทำงาน     RootCyBer Solutions , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ประสบการทำงาน
– เป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
– เป็นผู้จัดการ RootCyBer Soluions  (ทำงานคู่ไปกับเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
– เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเบิกบานใจ ฯลฯ